Tingimused

Viimati uuendatud 12. oktoober 2021

TINGIMUSED TINGIMUSTE KOHTA

Käesolevad kasutustingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet teie, kas isiklikult või juriidilise isiku nimel (“teie”) ja Conscious Innovation Lab OÜ, kes tegutseb Mypalmleafi nime all (“Mypalmleaf”, “meie”, “meid” või “meie”) vahel, mis käsitleb teie juurdepääsu ja kasutamist veebisaidile http://www.mypalmleaf.com ning mis tahes muule meediavormile, meediakanalile, mobiililehele või mobiilirakendusele, mis on sellega seotud, seotud või muul viisil seotud (ühiselt “Sait”). Oleme registreeritud Eestis ja meie registrijärgne asukoht on Sakala tn 7-2, Tallinn, Harju 10141. Saidile juurdepääsuga nõustute, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute, et kõik käesolevad kasutustingimused on teie jaoks siduvad. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGESÕNALISELT KEELATUD SAIDI KASUTAMINE JA TE PEATE SELLE KASUTAMISE VIIVITAMATULT LÕPETAMA.

tingimused

Lisatingimused ja -tingimused või dokumendid, mis võidakse aeg-ajalt saidil avaldada, on käesolevaga sõnaselgelt lisatud siia viitega. Me jätame endale õiguse teha aeg-ajalt omal äranägemisel muudatusi või parandusi käesolevatesse kasutustingimustesse. Me teavitame teid kõigist muudatustest, ajakohastades käesolevate kasutustingimuste kuupäeva “Viimati uuendatud”, ning te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eraldi teatis. Palun kontrollige iga kord, kui kasutate meie Saiti, et saaksite aru, millised tingimused kehtivad. Kui te jätkate saidi kasutamist pärast selliste muudetud kasutustingimuste avaldamise kuupäeva, siis kohaldatakse teie suhtes mis tahes muudetud kasutustingimuste muudatusi ja loetakse, et te olete neist teadlik ja nõustute nendega.
Saidil esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või eeskirjadega või mille puhul meilt nõutakse selles jurisdiktsioonis või riigis mis tahes registreerimist. Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad pääseda saidile teistest kohtadest, seda omal algatusel ja vastutavad üksnes kohalike seaduste järgimise eest, kui ja niivõrd kui kohalikud seadused on kohaldatavad.

tingimused

Sait ei ole kohandatud nii, et see vastaks tööstusspetsiifilistele eeskirjadele (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) jne), nii et kui teie suhtlus oleks allutatud sellistele seadustele, ei tohi te seda saiti kasutada. Saiti ei tohi kasutada viisil, mis rikuks Gramm-Leach-Bliley Act’i (GLBA).

Sait on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Alla 18-aastased isikud ei tohi Saiti kasutada ega sellele registreeruda.

INTEKTUAALOMANDIÕIGUSED
Kui ei ole märgitud teisiti, on Sait meie omandis ning kogu lähtekood, andmebaasid, funktsionaalsus, tarkvara, veebilehe kujundus, heli, video, tekst, fotod ja graafika (ühiselt “Sisu”) ning selles sisalduvad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod (edaspidi “märgid”) kuuluvad meile või on meie kontrolli all või on meile litsentseeritud ning on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseaduste ning mitmesuguste muude intellektuaalomandi õiguste ja Ameerika Ühendriikide ebaausa konkurentsi seaduste, rahvusvaheliste autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Sisu ja märgid on saidil esitatud “nagu on”, ainult teie teavitamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud nendes kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku loata kopeerida, paljundada, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult näidata, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil ühtegi saidi osa ega sisu või kaubamärke.

tingimused

Eeldusel, et teil on õigus kasutada saiti, antakse teile piiratud litsents juurdepääsuks ja kasutamiseks saidile ning koopia allalaadimiseks või printimiseks mis tahes osast sisust, millele te olete nõuetekohaselt juurdepääsu saanud, üksnes teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Me jätame endale kõik õigused, mida teile ei ole selgesõnaliselt antud, seoses veebilehe, sisu ja kaubamärkidega.

KASUTAJAVASTUTUSED
Kasutades Saiti, kinnitate ja garanteerite, et: (1) kõik teie esitatud registreerimisandmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud; (2) te säilitate selliste andmete täpsuse ja ajakohastate neid registreerimisandmeid vajaduse korral viivitamata; (3) te olete õigusvõimeline ja nõustute järgima neid kasutustingimusi; (4) te ei ole alaealine selles jurisdiktsioonis, kus te elate; (5) te ei pääse veebilehele ligi automatiseeritud või mitteinimlike vahendite abil, olgu see siis bot, skript või muu; (6) te ei kasuta veebilehte ebaseaduslikul või loata eesmärgil; ja (7) teie veebilehe kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust.

Kui te esitate mis tahes teavet, mis ei vasta tõele, on ebatäpne, ei ole ajakohane või on ebatäielik, on meil õigus peatada või lõpetada teie konto ja keelduda mis tahes praeguse või tulevase Saidi (või selle mis tahes osa) kasutamisest.

tingimused

KASUTAJA REGISTREERIMINE
Teil võidakse nõuda Saidil registreerimist. Te nõustute hoidma oma salasõna konfidentsiaalsena ning vastutate oma konto ja salasõna kasutamise eest. Me jätame endale õiguse eemaldada, tagasi nõuda või muuta teie valitud kasutajanime, kui me otsustame oma äranägemise järgi, et selline kasutajanimi on sobimatu, rõve või muul moel taunitav.

Tooted
Me teeme kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt saidil kättesaadavate toodete värvid, omadused, spetsifikatsioonid ja üksikasjad. Me ei garanteeri siiski, et toodete värvid, omadused, spetsifikatsioonid ja üksikasjad on täpsed, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased või muudest vigadest vabad ning teie elektrooniline ekraan ei pruugi täpselt kajastada toodete tegelikke värve ja üksikasju. Kõik tooted sõltuvad kättesaadavusest ja me ei saa garanteerida, et tooted on laos. Me jätame endale õiguse lõpetada mis tahes toodete müük igal ajal ja mis tahes põhjusel. Kõikide toodete hinnad võivad muutuda.

tingimused

PAKKUMINE JA MAKSMINE
Me aktsepteerime järgmisi makseviise:
– Visa
– Mastercard
– PayPal
– Stripe
– Pangaülekanne

Te nõustute esitama ajakohased, täielikud ja täpsed ostu- ja kontoteave kõikidest veebilehe kaudu sooritatud ostudest. Lisaks nõustute viivitamatult uuendama konto ja makseandmeid, sealhulgas e-posti aadressi, makseviisi ja maksekaardi kehtivusaja lõppu, et me saaksime teie tehinguid lõpule viia ja teiega vajadusel ühendust võtta.

Ostude hinnale lisatakse müügimaks, kui me seda vajalikuks peame. Me võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed tehakse eurodes.

Te nõustute maksma kõik tasud oma ostude eest kehtivate hindade ja võimalike saatekulude eest ning volitate meid tellimuse esitamisel võtma teie valitud makseteenuse pakkujalt kõik sellised summad. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu või eksimusi hinnakujunduses, isegi kui me oleme juba makset taotlenud või saanud makse.

Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mis on tehtud veebilehe kaudu. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid isiku, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata sama kliendikonto, sama makseviisi ja/või sama arveldus- või tarneaadressi kasutavate tellimuste kohta tehtud tellimusi. Me jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainuisikulise otsuse kohaselt tunduvad olevat tehtud edasimüüjate, edasimüüjate või turustajate poolt.

tingimused

RETURNEERIMIS-/pURUSTAMISPOLIITIKA
Kõik müügitehingud on lõplikud ja raha ei tagastata.

KEELATUD TEGEVUSED
Saidile ei tohi pääseda ega seda kasutada muudel eesmärkidel kui need, milleks me selle kättesaadavaks teeme. Saiti ei tohi kasutada seoses mis tahes äriliste ettevõtmistega, välja arvatud need, mis on meie poolt spetsiaalselt heaks kiidetud või heaks kiidetud.

Saidi kasutajana nõustute, et te ei tohi:

1. Otseselt või kaudselt andmete või muu sisu süstemaatiliselt saitidelt välja otsese või kaudse kollektsiooni, kogumiku, andmebaasi või kataloogi loomiseks või koostamiseks ilma meie kirjaliku loata.
2. Trikitada, petta või eksitada meid ja teisi kasutajaid, eriti mis tahes katse saada teada tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole.
3. Veebisaidi turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad piiranguid veebilehe ja/või selles sisalduva sisu kasutamisele, vältida, keelata või muul viisil häirida.
4. Meie arvates halvustada, kahjustada või muul viisil kahjustada meid ja/või Saiti.
5. Kasutada Saidilt saadud teavet selleks, et ahistada, kuritarvitada või kahjustada teist isikut.
6. Kasutada ebaõigesti meie tugiteenuseid või esitada valeandmeid kuritarvitamise või väärkäitumise kohta.
7. Kasutada Saiti viisil, mis ei ole kooskõlas kehtivate seaduste või määrustega.
8. Tegutseda Saidi loata raamimisel või sellele viitamisel.
9. laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähtede liigset kasutamist ja spämmimist (korduva teksti pidev postitamine), mis häirib mis tahes osapoole katkematut kasutamist ja saiti nautimist või muudab, kahjustab, katkestab, muudab või häirib saidi kasutamist, funktsioone, toimimist või hooldust.
10. kasutada süsteemi automatiseeritult, näiteks kasutada kommentaaride või sõnumite saatmiseks skripte või kasutada andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja väljavõtte tegemise vahendeid.
11. Kustutada autoriõiguse või muu omandiõiguse märge mis tahes sisult.
12. Püüda kehastuda teiseks kasutajaks või isikuks või kasutada teise kasutaja kasutajanime.
13. laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, kuid mitte ainult, selge graafika vahetusformaat (“gif”), 1×1 pikslid, veebivigad, küpsised või muud sarnased seadmed (mida mõnikord nimetatakse “nuhkvara” või “passiivsed kogumismehhanismid” või “pcms”).
14. häirida, häirida või tekitada põhjendamatut koormust Veebisaidile või Veebisaidiga ühendatud võrkudele või teenustele.
15. Ahistama, häirima, hirmutama või ähvardama meie töötajaid või agente, kes tegelevad teile saidi mis tahes osa pakkumisega.
16. Püüda mööda minna saidi mis tahes meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu saidile või saidi mis tahes osale.
17. Kopeerida või kohandada Saidi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muud koodi.
18. Dešifreerida, dekompileerida, lahtimonteerida või tagasi töötada mis tahes tarkvara, mis koosneb või mis tahes viisil moodustab osa Saidist, välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud juhtudel.
19. Välja arvatud standardse otsingumootori või internetibrauseri kasutamise tulemusena, kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes ämblikut, robotit, pettusprogramm, skreeperit või offline-lugejat, mis pääseb Saidile ligi, või kasutada või käivitada mis tahes lubamatut skripti või muud tarkvara, välja arvatud juhul, kui see tuleneb tavapärasest otsingumootori või internetibrauseri kasutamisest.
20. Kasutada ostuagenti või ostuagenti, et teha ostusid Saidil.
21. Kasutada Saiti omavoliliselt, sealhulgas koguda kasutajate kasutajanimesid ja/või e-posti aadresse elektrooniliselt või muul viisil soovimatu e-posti saatmise eesmärgil või luua kasutajakontosid automatiseeritud viisil või vale ettekäändel.
22. Kasutada Saiti osana mis tahes püüdlustest konkureerida meiega või kasutada Saiti ja/või Sisu muul viisil mis tahes tulu teeniva ettevõtmise või äriettevõtte jaoks.

KASUTAJATE LOODUD SEADMISED
Sait ei paku kasutajatele võimalust esitada või postitada sisu. Me võime pakkuda teile võimalust luua, esitada, postitada, kuvada, edastada, esitada, avaldada, levitada või edastada meile või Saidil sisu ja materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult, teksti, kirjutisi, videot, heli, fotosid, graafikat, kommentaare, ettepanekuid või isiklikku teavet või muud materjali (ühiselt “Panused”). Panused võivad olla nähtavad teistele Saidi kasutajatele ja kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu. Seega võidakse teie poolt edastatud panuseid käsitleda vastavalt Saidi privaatsuspoliitikale. Kui te loote või teete kättesaadavaks mis tahes panuseid, kinnitate ja garanteerite sellega, et:

1. Teie Panuste loomine, levitamine, edastamine, avalik esitamine või esitamine ning neile juurdepääs, nende allalaadimine või kopeerimine ei riku ega riku kolmandate isikute varalisi õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi või moraalseid õigusi.
2. Te olete looja ja omanik või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud, vabastused ja load, et kasutada ja volitada meid, Saiti ja teisi Saidi kasutajaid kasutama teie Panuseid mis tahes viisil, mis on ette nähtud Saidi ja käesolevate kasutustingimustega.
3. Teil on iga teie Panusena esitatud isiku kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba kasutada iga sellise isiku nime või kujutist, et võimaldada teie Panuste lisamist ja kasutamist mis tahes viisil, mis on ette nähtud Veebisaidi ja käesolevate kasutustingimustega, ning teil on selleks kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba.
4. Teie panused ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad.
5. Teie Panused ei ole soovimatu või lubamatu reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, ahelkirjad, rämpspost, masspostitused või muud reklaami esitamise vormid.
6. Teie Panused ei ole rõvedad, rõvedad, liiderlikud, räpased, vägivaldsed, ahistavad, laimavad, laimavad või muul viisil (meie poolt määratud) taunitavad.
7. Teie panused ei naeruväärista, pilka, halvusta, hirmuta ega kuritarvita kedagi.
8. Teie Panuseid ei kasutata teiste isikute ahistamiseks või ähvardamiseks (nende mõistete õiguslikus tähenduses) ega vägivalla propageerimiseks konkreetse isiku või inimklassi vastu.
9. Teie Panused ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, määrust või reeglit.
10. Teie panused ei riku ühegi kolmanda isiku privaatsus- või avalikustamisõigusi.
11. Teie panused ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, mis käsitleb lapspornot või on muul viisil mõeldud alaealiste tervise või heaolu kaitsmiseks;
12. Teie panused ei sisalda solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega.
13. Teie panused ei riku muul viisil ega linki materjalile, mis rikub käesolevate kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava seaduse või määruse sätteid.

Veebisaidi või turuplatsi pakkumiste kasutamine eelnimetatut rikkudes rikub neid kasutustingimusi ja võib muu hulgas kaasa tuua teie õiguste lõpetamise või peatamise Veebisaidi ja turuplatsi pakkumiste kasutamiseks.

KONTROLLILITSENTS
Te ja Sait nõustute, et me võime kasutada, salvestada, töödelda ja kasutada mis tahes teavet ja isikuandmeid, mida te esitate vastavalt privaatsuspoliitika tingimustele ja teie valikutele (sealhulgas seadetele).

Saidi kohta ettepanekuid või muud tagasisidet esitades nõustute, et me võime sellist tagasisidet kasutada ja jagada mis tahes eesmärgil ilma teile hüvitist maksmata.

Me ei väida, et teie panus on meie omandis. Kõik teie panused ja kõik teie panustega seotud intellektuaalomandiõigused või muud omandiõigused jäävad täielikult teile. Me ei vastuta mis tahes avalduste või väidete eest, mis sisalduvad teie poolt Saidil mis tahes alal esitatud Kaastöödes. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Panuste eest Veebisaidil ja nõustute selgesõnaliselt vabastama meid igasugusest vastutusest ning hoiduma igasugustest õiguslikest meetmetest meie vastu seoses teie Panustega.

SUBMISJONED
Te tunnistate ja nõustute, et kõik teie poolt meile esitatud küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave, mis puudutab Saiti või Turupakkumisi (“Esitlused”), on mittekonfidentsiaalsed ja saavad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ja meil on õigus neid esildisi piiramatult kasutada ja levitada mis tahes seaduslikul eesmärgil, kaubanduslikul või muul viisil, ilma teid tunnustamata või hüvitamata. Käesolevaga loobute kõikidest moraalilistest õigustest mis tahes sellistele Esitustele ja garanteerite, et kõik sellised Esitused on originaalsed või et teil on õigus neid esitada. Te nõustute, et teie poolt esitatud materjalide väidetava või tegeliku omandiõiguse rikkumise või väärkasutamise eest ei saa meie vastu kaebusi esitada.

KOLMANDATE POOLTE VEEBILEHTED JA SISU
Sait võib sisaldada (või teile võidakse saata saidi või turupakkumiste kaudu) linke teistele veebisaitidele (“Kolmandate isikute veebisaidid”), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi, tarkvara ja muud sisu või esemeid, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või pärinevad neilt (“Kolmandate isikute sisu”). Me ei uuri, jälgi ega kontrolli selliseid kolmandate isikute veebisaite ja kolmandate isikute sisu täpsuse, asjakohasuse või täielikkuse osas ning me ei vastuta veebisaidi kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute veebisaitide ega veebisaidil avaldatud, selle kaudu kättesaadava või sealt paigaldatud kolmandate isikute sisu eest, sealhulgas kolmandate isikute veebisaitide või kolmandate isikute sisu sisu, täpsuse, solvavuse, arvamuste, usaldusväärsuse, privaatsuse või muude põhimõtete eest või kolmandate isikute veebisaitide või kolmandate isikute sisu sisu eest. Kolmandate osapoolte veebisaitide või kolmanda osapoole sisu lisamine, linkimine või nende kasutamise või paigaldamise lubamine ei tähenda nende heakskiitmist või kinnitamist meie poolt. Kui te otsustate veebilehelt lahkuda ja pääseda kolmandate isikute veebilehtedele või kasutada või paigaldada mis tahes kolmandate isikute sisu, siis teete seda omal vastutusel ja peate olema teadlik, et käesolevad kasutustingimused ei kehti enam. Te peaksite tutvuma kõigi veebisaitide, millele te veebilehelt edasi liigute või mis tahes rakenduste, mida te kasutate või paigaldate veebilehelt, kohaldatavate tingimuste ja põhimõtetega, sealhulgas privaatsuse ja andmete kogumise tavadega. Kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu sooritatud ostud toimuvad teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust seoses selliste ostudega, mis on ainult teie ja asjaomase kolmanda osapoole vaheline asi. Te nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmanda osapoole veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te peate meid vabastama mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks peate meid vabastama mis tahes kahjude eest, mida te kannate või mis on teile tekitatud seoses kolmandate osapoolte sisuga või mis tahes viisil sellest tuleneva kahjuga või mis tahes kontaktiga kolmandate osapoolte veebisaitidega.

SAIDI HALDAMINE
Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: (1) jälgida Saiti käesolevate kasutustingimuste rikkumiste suhtes; (2) võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie ainuisikulise äranägemise järgi rikub seadust või käesolevaid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatada sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele; (3) meie ainuisikulise äranägemise järgi ja ilma piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata kättesaadavust või keelata (niivõrd, kuivõrd see on tehnoloogiliselt võimalik) mis tahes teie Panus või selle mis tahes osa; (4) meie ainuisikulise äranägemise järgi ja ilma piirangute, teatamise või vastutuseta eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele mingil viisil koormavad; ja (5) hallata saiti muul viisil, mis on mõeldud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning saidi ja turupakkumiste nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

tingimused

PRIVAATSIOONIPOLIITIKA
Me hoolime andmete privaatsusest ja turvalisusest. Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga: https://mypalmleaf.com/privacy-policy/. Kasutades saiti või turupakkumisi, nõustute, et olete seotud meie privaatsuspoliitikaga, mis on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse. Juhime teie tähelepanu sellele, et Sait ja Turupakkumised asuvad Ameerika Ühendriikides. Kui kasutate Saiti või turuplatsi pakkumisi mõnest muust maailma piirkonnast, kus isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist reguleerivad seadused või muud nõuded erinevad Ameerika Ühendriikides kehtivatest seadustest, siis Saidi jätkuva kasutamisega edastate oma andmed Ameerika Ühendriikidesse ja annate selgesõnaliselt nõusoleku, et teie andmeid edastatakse ja töödeldakse Ameerika Ühendriikides.

tingimused

TÄHISTAMINE JA LÕPETAMINE
Käesolevad kasutustingimused jäävad täielikult kehtima, kuni te kasutate saiti. PIIRAMATA NENDE KASUTUSTINGIMUSTE MIS TAHES MUID SÄTTEID, JÄTAME ENDALE ÕIGUSE OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA ILMA ETTETEATAMISE VÕI VASTUTUSETA KEELATA JUURDEPÄÄSU SAIDILE JA TURUPAKKUMISTELE NING NENDE KASUTAMIST (SEALHULGAS TEATUD IP-AADRESSIDE BLOKEERIMINE) MIS TAHES ISIKULE MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI PÕHJUSETA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES SISALDUVATE KINNITUSTE, GARANTIIDE VÕI KOHUSTUSTE VÕI KOHALDATAVA SEADUSE VÕI MÄÄRUSE RIKKUMISE KORRAL. ME VÕIME IGAL AJAL ILMA HOIATUSETA JA OMAL ÄRANÄGEMISEL LÕPETADA TEIE SAIDI JA TURUPAKKUMISTE KASUTAMISE VÕI OSALEMISE VÕI KUSTUTADA TEIE KONTO JA MIS TAHES SISU VÕI TEABE, MILLE TE OLETE POSTITANUD.

Kui me lõpetame või peatame teie konto mis tahes põhjusel, on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võltsitud või laenatud nime või mis tahes kolmanda isiku nime all, isegi kui te tegutsete kolmanda isiku nimel. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuste tegemiseks.

tingimused

MODIFIKATSIOONID JA Katkestused
Me jätame endale õiguse muuta, muuta või eemaldada veebilehe sisu igal ajal või mis tahes põhjusel meie äranägemisel ja ilma ette teatamata. Meil ei ole siiski mingit kohustust meie Saidil olevat teavet ajakohastada. Samuti jätame endale õiguse muuta või lõpetada turupakkumised täielikult või osaliselt ilma ette teatamata igal ajal. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes muudatuste, hinnamuutuste, peatamiste või lõpetamiste eest, mis puudutavad Saiti või Turupakkumisi.

tingimused

Me ei saa garanteerida, et Sait ja Turupakkumised on alati kättesaadavad. Meil võivad tekkida riistvara-, tarkvara- või muud probleemid või vajadus teha Saidiga seotud hooldustöid, mille tulemuseks on katkestused, viivitused või vead. Me jätame endale õiguse muuta, üle vaadata, uuendada, peatada, katkestada või muul viisil muuta Saiti või Turuplatsi pakkumisi igal ajal ja mis tahes põhjusel, ilma teid sellest teavitamata. Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kahju või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei saa Saidile või Turuplatsi pakkumistele juurdepääsu või neid kasutada Saidi või Turuplatsi pakkumiste mis tahes seisaku või katkestamise ajal. Käesolevad kasutustingimused ei kohusta meid mis tahes viisil hoidma ja toetama saiti või turuplatsi pakkumisi või esitama nendega seotud parandusi, uuendusi või väljaandeid.

tingimused

SUURIMINE ÕIGUS
Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse Eesti seadusi järgides ning ÜRO rahvusvahelise kaubavahetuse lepingute konventsiooni kasutamine on selgesõnaliselt välistatud. Kui teie alaline elukoht on Euroopa Liidus ja te olete tarbija, siis on teil lisaks kaitse, mida pakuvad teile teie elukohariigi seaduste kohustuslikud sätted. Conscious Innovation Lab OÜ ja teie mõlemad nõustute alluma Eesti Tallinna kohtute mitte-ainuõiguslikule jurisdiktsioonile, mis tähendab, et te võite esitada oma tarbijakaitseõiguste kaitseks nõude seoses käesolevate kasutustingimustega Eestis või teie elukohajärgses ELi liikmesriigis.

tingimused

VAHELUSTE LAHENDAMINE
Erakorralised läbirääkimised
Selleks, et kiirendada lahendamist ja kontrollida käesolevate kasutustingimustega seotud mis tahes vaidluse, vaidluse või nõude (iga “vaidlus” ja ühiselt “vaidlused”) kulusid, mille on esitanud kas teie või meie (üksikult “pool” ja ühiselt “pooled”), lepivad pooled kokku, et enne vahekohtumenetluse algatamist püüavad pooled kõigepealt pidada mitteametlikke läbirääkimisi iga vaidluse üle (välja arvatud allpool sõnaselgelt sätestatud vaidlused) vähemalt kolmekümne (30) päeva jooksul. Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe lepinguosalise poolt teisele lepinguosalisele saadetud kirjaliku teate alusel.

tingimused

Siduva vahekohtu menetlus
Kõik käesoleva lepingu poolte vahelistest suhetest tulenevad vaidlused lahendab üks vahekohtunik, kes valitakse vastavalt Strasbourgis asuva Euroopa Arbitraažikeskuse juurde kuuluva Euroopa Arbitraažikohtu vahekohtu- ja sise-eeskirjadele, mis kehtivad vahekohtu taotluse esitamise ajal ja mille vastuvõtmine tähendab käesoleva klausli aktsepteerimist. Vahekohtu asukoht on Berliin, Saksamaa. Kohtumenetluse keel on inglise keel. Kohaldatakse Saksamaa materiaalõiguse norme.

tingimused

Piirangud
Lepinguosalised lepivad kokku, et vahekohtumenetlus piirdub vaidluste lahendamisega lepinguosaliste vahel individuaalselt. Seadusega lubatud ulatuses (a) vahekohtumenetlust ei liideta ühegi teise menetlusega; (b) ei ole õigust ega volitusi vaidluste lahendamiseks ühishagi alusel või ühishagi menetluse kasutamiseks; ja (c) ei ole õigust ega volitusi vaidluste esitamiseks väidetavalt esindajana üldsuse või muude isikute nimel.

tingimused

Erandid mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtumenetluse suhtes
Lepinguosalised lepivad kokku, et eespool esitatud mitteametlikke läbirääkimisi ja siduvat vahekohtumenetlust käsitlevad sätted ei hõlma järgmisi vaidlusi: a) mis tahes vaidlused, mille eesmärk on jõustada või kaitsta või mis käsitlevad lepinguosalise intellektuaalomandi õiguste kehtivust; b) mis tahes vaidlused, mis on seotud varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või loata kasutamise väidetega või tulenevad neist; ja c) mis tahes nõuded ettekirjutuste tegemiseks. Kui käesolev säte tunnistatakse ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis ei vali kumbki lepinguosaline vahekohtu, mis kuulub käesoleva sätte selle osa alla, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ja sellise vaidluse otsustab pädev kohus eespool loetletud kohtute pädevuses, ning lepinguosalised nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule jurisdiktsioonile.

tingimused

KORRALDUSED
Veebisaidil võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud turupakkumistega, sealhulgas kirjelduste, hindade, kättesaadavuse ja mitmesuguse muu teabega. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada saidil olevat teavet igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

tingimused

DISCLAIMER
SAITI PAKUTAKSE NII NAGU SEE ON JA NAGU SEE ON KÄTTESAADAV. NÕUSTUTE, ET KASUTATE SAIDI TEENUSEID AINULT OMAL VASTUTUSEL. SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ÜTLEME LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS ON SEOTUD SAIDI JA SELLE KASUTAMISEGA TEIE POOLT, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS KÄSITLEVAD KAUBAKÕLBLIKKUST, SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA MITTEKAITSTAVUST. ME EI ANNA MINGEID GARANTIISID EGA KINNITUSI SAIDI SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA EGA SELLE SAIDIGA SEOTUD VEEBISAITIDE SISU KOHTA NING ME EI VÕTA MINGIT VASTUTUST EGA KOHUSTUST (1) SISU JA MATERJALIDE VIGADE, EKSIMUSTE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, (2) MIS TAHES ISIKUKAHJU VÕI VARALISE KAHJU EEST, MIS TULENEB TEIE JUURDEPÄÄSUST SAIDILE JA SELLE KASUTAMISEST, (3) MIS TAHES VOLITAMATA JUURDEPÄÄSU VÕI KASUTAMISE EEST MEIE TURVALISTELE SERVERITELE JA/VÕI IGASUGUSELE SEAL SALVESTATUD ISIKLIKULE TEABELE JA/VÕI FINANTSTEABELE VÕI NENDE KASUTAMISELE, (4) MIS TAHES KATKESTUSE VÕI KATKESTUSE EDASTAMINE SAIDILE VÕI SAIDILT, (5) MIS TAHES VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI MUU SARNANE, MIS VÕIDAKSE EDASTADA SAIDILE VÕI SAIDI KAUDU MIS TAHES KOLMANDA ISIKU POOLT, JA/VÕI (6) MIS TAHES VEAD VÕI PUUDUSED MIS TAHES SISUS JA MATERJALIDES VÕI MIS TAHES KAHJU VÕI KAHJU, MIS ON TEKKINUD SAIDI KAUDU POSTITATUD, EDASTATUD VÕI MUUL VIISIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU KASUTAMISE TAGAJÄRJEL. ME EI GARANTEERI, TOETA, GARANTEERI EGA VÕTA VASTUTUST ÜHEGI TOOTE VÕI TEENUSE EEST, MIDA KOLMAS OSAPOOL REKLAAMIB VÕI PAKUB SAIDI, MIS TAHES HÜPERLINKIDEGA SEOTUD VEEBISAIDI VÕI MIS TAHES VEEBISAIDI VÕI MOBIILIRAKENDUSE EEST, MIDA REKLAAMIB BANNER VÕI MUU REKLAAM, NING ME EI OLE OSAPOOLEKS EGA VASTUTA MINGIL MOEL TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETE VÕI TEENUSTE PAKKUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST. NAGU KA TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES MEEDIUMI KAUDU VÕI MIS TAHES KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMAT OTSUSTUSVÕIMET JA OLEMA VAJADUSE KORRAL ETTEVAATLIK.

tingimused

VASTUTUSE PIIRANGUD
MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA MEIE EGA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI ESINDAJAD TEIE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE EES OTSESTE, KAUDSETE, KAUDSETE, KAUDSETE, NÄITLIKE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULU, SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTUS VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SAIDI KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. OLENEMATA KÕIGEST VASTUPIDISEST, MIS ON SIINKOHAL ESITATUD, ON MEIE VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES PÕHJUSEL JA SÕLTUMATA HAGI VORMIST ALATI PIIRATUD TEIE POOLT MEILE MAKSTUD SUMMAGA, KUI SEE ON OLEMAS. TEATUD USA OSARIIGI SEADUSED JA RAHVUSVAHELISED SEADUSED EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE PIIRANGUID EGA TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE SUHTES, EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALTOODUD VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEIE SUHTES KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.

tingimused

SINDAMINE
Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma meid, sealhulgas meie tütar- ja sidusettevõtteid ning kõiki meie vastavaid ametnikke, esindajaid, partnereid ja töötajaid, kahjude, kahjude, vastutuse, nõuete või nõudmiste, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja kulude eest, mida kolmandad isikud esitavad seoses või mis tulenevad järgmistest asjaoludest: (1) Saidi kasutamisest; (2) käesolevate kasutustingimuste rikkumisest; (3) käesolevates kasutustingimustes sätestatud teie kinnituste ja garantiide rikkumisest; (4) kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õiguste rikkumisest; või (5) mis tahes avalikest kahjulikest tegudest teiste Saidi kasutajate suhtes, kellega te Saidi kaudu ühendust võtsite. Olenemata eeltoodust, jätame endale õiguse võtta teie kulul enda kanda ainuõigusliku kaitse ja kontrolli mis tahes küsimuses, mille eest te olete kohustatud meid hüvitama, ning te nõustute tegema teie kulul koostööd meie kaitsmisel selliste nõuete osas. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid igast sellisest nõudest, hagist või menetlusest, mille suhtes kohaldatakse käesolevat hüvitist, kui saame sellest teada.

tingimused

KASUTAJA ANDMED
Me säilitame teatud andmeid, mida te edastate saidile, et hallata saidi toimimist, samuti andmeid, mis on seotud saidi kasutamisega. Kuigi me teeme regulaarselt rutiinseid varukoopiaid andmetest, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud teie poolt Saidi kasutamisega seotud tegevustega. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või riknemise eest ning loobute käesolevaga igasugusest õigusest esitada meie vastu hagi, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või riknemisest.

tingimused

Elektrooniline side, ülekanded ja allkirjad
Veebisaidi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine kujutab endast elektroonilist suhtlust. Te nõustute elektrooniliste teadete saamisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt, e-posti teel ja saidil edastame, vastavad kõikidele seaduslikele nõuetele, mille kohaselt selline suhtlus peab olema kirjalik. NÕUSTUTE KÄESOLEVAGA ELEKTROONILISTE ALLKIRJADE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE DOKUMENTIDE KASUTAMISEGA NING MEIE POOLT VÕI SAIDI KAUDU ALGATATUD VÕI LÕPULEVIIDUD TEHINGUTE KOHTA KÄIVATE TEADETE, PÕHIMÕTETE JA DOKUMENTIDE ELEKTROONILISE EDASTAMISEGA. Käesolevaga loobute mis tahes seadustest, määrustest, eeskirjadest, määrustest või muudest seadustest tulenevatest õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad originaalallkirja või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist või maksete või krediitide andmist muul viisil kui elektrooniliselt.

tingimused

KALIFORNIA KASUTAJAD JA RESIDENTID
Kui mis tahes kaebust meie suhtes ei ole rahuldavalt lahendatud, võite pöörduda California tarbijakaitseameti tarbijateenuste osakonna kaebuste abiüksuse poole kirjalikult aadressil 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 või telefoni teel (800) 952-5210 või (916) 445-1254.

tingimused

VÄLJAPAKKUMINE
Käesolevad kasutustingimused ja kõik meie poolt saidil või seoses saidiga avaldatud põhimõtted või tegutsemisreeglid kujutavad endast kogu teie ja meie vahelist kokkulepet ja arusaamist. Meie suutmatus kasutada või jõustada käesolevate kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Käesolevad kasutustingimused kehtivad seadusega lubatud ulatuses. Me võime igal ajal loovutada mõned või kõik oma õigused ja kohustused teistele. Me ei vastuta ega ole vastutav mis tahes kaotuse, kahju, viivituse või tegevusetuse eest, mille põhjuseks on mis tahes põhjus, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all. Kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte või osa sellest osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, loetakse see säte või osa sellest sättest käesolevate kasutustingimuste eraldatavaks ning see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Käesolevate kasutustingimuste või veebilehe kasutamise tulemusena ei teki teie ja meie vahel ühisettevõtte, partnerluse, töövõtu- või esindussuhet. Te nõustute, et neid kasutustingimusi ei tõlgendata meie vastu nende koostamise tõttu. Käesolevaga loobute kõigist vastuväidetest, mis võivad olla seotud käesolevate kasutustingimuste elektroonilise vormiga ja sellega, et pooled ei ole neid kasutustingimusi allkirjastanud.

tingimused

KONTAKTEERIMINE
Veebilehega seotud kaebuse lahendamiseks või lisateabe saamiseks seoses veebilehe kasutamisega võtke meiega ühendust aadressil:

Vědomá inovační laboratoř OÜ
Sakala tn 7-2
Tallinn, Harju 10141
Estonsko

Telefon: +4915154754514
info@mypalmleaf.com