Podmínky & Podmínky

Poslední aktualizace 12. října 2021

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Tyto Podmínky používání představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně, nebo jménem subjektu („vy“), a společností Conscious Innovation Lab OÜ, podnikající pod názvem Mypalmleaf („Mypalmleaf“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se vašeho přístupu na webové stránky http://www.mypalmleaf.com a jejich používání, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace, které s nimi souvisejí, jsou s nimi propojeny nebo jsou s nimi jinak spojeny (souhrnně „stránky“). Jsme registrovaní v Estonsku a sídlíme na adrese Sakala tn 7-2, Tallinn, Harju 10141. Souhlasíte s tím, že přístupem na Stránky jste si přečetli všechny tyto Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s jejich dodržováním. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO STRÁNKY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

podmínky používání

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být na stránkách čas od času zveřejněny, jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu formou odkazu. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení tyto podmínky používání čas od času měnit nebo upravovat. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek používání a vy se vzdáváte práva na konkrétní oznámení každé takové změny. Ujistěte se, že při každém použití našich stránek zkontrolujete příslušné podmínky, abyste pochopili, které podmínky se na ně vztahují. Změny v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění takových revidovaných Podmínek používání.
Informace poskytované na Stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením, nebo které by nás v takové jurisdikci nebo zemi vystavily jakémukoli požadavku na registraci. Osoby, které se rozhodnou přistupovat na Stránky z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

podmínky používání

Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby splňovaly předpisy specifické pro dané odvětví (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), federální zákon o řízení bezpečnosti informací (FISMA) atd.), takže pokud by vaše interakce podléhala těmto zákonům, nesmíte tyto Stránky používat. Stránky nesmíte používat způsobem, který by porušoval zákon Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Stránky jsou určeny pro uživatele, kteří dosáhli věku 18 let. Osobám mladším 18 let není dovoleno Stránky používat ani se na nich registrovat.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Pokud není uvedeno jinak, Stránky jsou naším vlastnictvím a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (souhrnně „Obsah“) a ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažené (dále jen „Značky“) jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou nebo na ně máme licenci a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, mezinárodními zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami. Obsah a Značky jsou na Stránkách poskytovány „TAK, JAK JSOU“, pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách používání nesmí být žádná část Stránek ani žádný Obsah nebo Značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

podmínky použití

Za předpokladu, že jste oprávněni používat Stránky, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránek a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke Stránkám, Obsahu a Značkám.

VYJÁDŘENÍ UŽIVATELE
Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační informace, které poskytnete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a v případě potřeby tyto registrační informace neprodleně aktualizovat; (3) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek používání; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete na Stránky přistupovat automatizovaně nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete Stránky používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání Stránek nebude porušovat žádný platný zákon nebo předpis.

Pokud poskytnete jakékoli nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Stránek (nebo jejich části).

podmínky používání

Registrace uživatele
Na Stránkách může být vyžadována registrace. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete zodpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.

PRODUKTY
Vynakládáme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy, vlastnosti, specifikace a podrobnosti produktů dostupných na Stránkách. Nezaručujeme však, že barvy, vlastnosti, specifikace a podrobnosti výrobků budou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez jiných chyb, a vaše elektronické zobrazení nemusí přesně odrážet skutečné barvy a podrobnosti výrobků. Dostupnost všech produktů závisí na jejich dostupnosti a nemůžeme zaručit, že budou na skladě. Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu přestat nabízet jakékoli výrobky. Ceny všech výrobků se mohou změnit.

podmínky použití

PŘEDPLATBA A PLATBA
Přijímáme následující formy plateb:
– V případě potřeby můžeme použít následující platební karty: Visa
– Mastercard
– PayPal
– Stripe
– Bankovní převod

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené prostřednictvím Stránek. Dále souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o účtu a platbách, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data ukončení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

K ceně nákupů bude připočtena daň z prodeje, pokud to budeme považovat za nutné. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby se provádějí v eurech.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky za nákupy v cenách platných v daném okamžiku a veškeré příslušné poplatky za dopravu, a zmocňujete nás, abychom vám při zadání objednávky účtovali všechny tyto částky u vámi zvoleného poskytovatele platebních služeb. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo omyly v cenách, a to i v případě, že jsme již požadovali nebo obdrželi platbu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím těchto stránek. Dle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejným způsobem platby a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního uvážení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

podmínky a pravidla

Politika vracení/vrácení peněz
Všechny prodeje jsou konečné a peníze se nevracejí.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
Na Stránky nesmíte přistupovat ani je používat k jiným účelům, než ke kterým jsme Stránky zpřístupnili. Stránky nelze používat v souvislosti s jakýmikoli komerčními aktivitami s výjimkou těch, které jsou námi výslovně podpořeny nebo schváleny.

Jako uživatel Stránek se zavazujete, že nebudete:

1. Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Stránek za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného souhlasu.
2. Podvádět, klamat nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o zjištění citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
3. Obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí stránek, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a/nebo obsahu na nich obsaženého.
4. Znevažovat, špinit nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Stránky.
5. Používat jakékoli informace získané ze Stránek za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
6. Nevhodně využívat naše služby podpory nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nevhodném chování.
7. Používat Stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.
8. Účastnit se neoprávněného rámování Stránek nebo odkazování na ně.
9. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zveřejňování opakujícího se textu), který narušuje nerušené používání a užívání Stránek jakoukoli stranou nebo modifikuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu Stránek.
10. Zapojovat se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakýchkoli nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
11. Odstraňovat z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva.
12. Pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
13. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně čitelných grafických výměnných formátů („gifů“), pixelů 1×1, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního sběru“ nebo „pcms“).
14. Zasahovat do Stránek, narušovat jejich chod nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž pro Stránky nebo sítě či služby, které jsou ke Stránkám připojeny.
15. Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat některému z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Stránek.
16. Pokoušet se obejít jakákoli opatření Stránek určená k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky nebo jakoukoli jejich část.
17. Kopírovat nebo upravovat software Stránek, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
18. S výjimkou případů povolených platnými právními předpisy dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoli způsobem tvoří součást Stránek.
19. S výjimkou případů, které mohou být výsledkem standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, scraperu nebo offline čtečky, který přistupuje na Stránky, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.
20. Využívat nákupního agenta nebo zprostředkovatele nákupu k nákupům na Stránkách.
21. Jakékoli neoprávněné využívání Stránek, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.
22. Používat Stránky v rámci snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Stránky a/nebo obsah k jakémukoli výdělečnému úsilí nebo komerčnímu podnikání.

Příspěvky vytvořené uživatelem
Stránky nenabízejí uživatelům možnost odesílat nebo zveřejňovat obsah. Můžeme vám poskytnout možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S Příspěvky, které předáte, může být proto nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů na Stránkách. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli Příspěvek, prohlašujete tím a zaručujete, že:

1. Vytvoření, distribuce, přenos, veřejné vystavení nebo předvedení a zpřístupnění, stahování nebo kopírování vašich Příspěvků neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
2. Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a povolení k používání a k oprávnění nás, Stránek a ostatních uživatelů Stránek používat vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který předpokládají Stránky a tyto Podmínky používání.
3. Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo povolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, abyste umožnili zařazení a použití vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem, který je zamýšlen Stránkami a těmito Podmínkami používání.
4. Vaše Příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
5. Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnými zásilkami ani jinými formami nabádání.
6. Vaše Příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, oplzlé, násilné, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé nebo jinak závadné (podle našeho rozhodnutí).
7. Vaše Příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
8. Vaše Příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto pojmů) jiné osobě a k propagaci násilí vůči konkrétní osobě nebo skupině osob.
9. Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon, předpis nebo pravidlo.
10. Vaše Příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
11. Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon týkající se dětské pornografie nebo jinak určený k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých;
12. Vaše Příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které souvisejí s rasou, národnostním původem, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo tělesným postižením.
13. Vaše Příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto Podmínek používání ani neodkazují na materiál, který porušuje jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání nebo jakýkoli platný zákon nebo předpis.

Jakékoli používání Stránek nebo Nabídek na tržišti v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránek a Nabídek na tržišti.

LICENCE NA ROZŠÍŘENÍ
Vy i Web souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k informacím a osobním údajům, které nám poskytnete, ukládat je, zpracovávat a používat v souladu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů a vašimi volbami (včetně nastavení).

Odesláním návrhů nebo jiné zpětné vazby týkající se Stránek souhlasíte s tím, že takovou zpětnou vazbu můžeme použít a sdílet za jakýmkoli účelem, aniž bychom vám za to poskytli náhradu.

Na vaše příspěvky si neosobujeme žádné vlastnické právo. Vy si ponecháváte plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránkách. Za své Příspěvky na Stránkách nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků vůči nám v souvislosti s vašimi Příspěvky.

PŘÍSPĚVKY
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, připomínky, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se Stránek nebo Nabídek na trhu („Příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stávají se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Podněty pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo náhrady pro vás. Tímto se vzdáváte veškerých morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky odeslat. Souhlasíte s tím, že vůči nám nebudete mít žádný postih za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva k vašim Příspěvkům.

STÁNKY TŘETÍ STRANY A OBSAH
Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím Stránek nebo Nabídek na trhu zaslány) odkazy na jiné webové stránky („Webové stránky třetích stran“), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky, které patří třetím stranám nebo pocházejí od třetích stran („Obsah třetích stran“). Tyto Webové stránky třetích stran a Obsah třetích stran nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme odpovědní za žádné Webové stránky třetích stran, ke kterým je přístup prostřednictvím těchto Webových stránek, ani za žádný Obsah třetích stran zveřejněný na těchto Webových stránkách, dostupný prostřednictvím těchto Webových stránek nebo instalovaný z těchto Webových stránek, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na těchto Webových stránkách nebo v Obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení používání či instalace jakýchkoli Webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli Obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Stránky a vstoupit na Webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí a měli byste si být vědomi, že tyto Podmínky používání se již dále neřídí. Měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně zásad ochrany osobních údajů a shromažďování dat, všech webových stránek, na které přejdete ze Stránek, nebo které se týkají aplikací, které používáte nebo instalujete ze Stránek. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou probíhat prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výhradně záležitostí mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že neschvalujeme produkty nebo služby nabízené na Webových stránkách třetích stran, a budete nás chránit před jakoukoli škodou způsobenou nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo škody, které vám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran.

Správa stránek
Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat Stránky, zda nedochází k porušování těchto Podmínek používání; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení porušuje zákon nebo tyto Podmínky používání, včetně, ale bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš Příspěvek nebo jeho část; (4) dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat Stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Stránek a Nabídek na trhu.

podmínky a pravidla

Zásady ochrany osobních údajů
Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů: https://mypalmleaf.com/privacy-policy/. Používáním stránek nebo nabídek na trhu souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek používání. Upozorňujeme, že Stránky a Nabídky na trhu jsou hostovány ve Spojených státech. Pokud na Stránky nebo Nabídky Marketplace přistupujete z jakékoli jiné oblasti světa, kde platí zákony nebo jiné požadavky upravující shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak dalším používáním Stránek přenášíte své údaje do Spojených států a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přenášeny a zpracovávány ve Spojených státech.

podmínky a pravidla

Termín a ukončení platnosti
Tyto Podmínky používání zůstávají v platnosti po celou dobu používání Stránek. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODEPŘÍT PŘÍSTUP K WEBU A NABÍDKÁM TRŽIŠTĚ A JEJICH POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ ZABLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, MIMO JINÉ VČETNĚ PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOHODY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI PLATNÉHO ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ. MŮŽEME KDYKOLI A BEZ VAROVÁNÍ UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA WEBU A NABÍDKÁCH TRŽIŠTĚ NEBO ODSTRANIT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘEJNILI, A TO PODLE NAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat se a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

podmínky používání

Změny a přerušení
Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah stránek podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace na našich Stránkách. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit poskytování všech nebo některých nabídek na trhu. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení Stránek nebo Nabídek tržiště neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

podmínky a pravidla

Nemůžeme zaručit, že Stránky a Nabídky tržiště budou vždy dostupné. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Stránkami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit Stránky nebo Nabídky Marketplace, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu nebo používání Stránek nebo Nabídek Marketplace během jakéhokoli výpadku nebo přerušení Stránek nebo Nabídek Marketplace. Žádné z ustanovení těchto Podmínek používání nás nezavazuje k údržbě a podpoře Stránek nebo Nabídek tržiště ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

podmínky používání

PRAVNÍ PRÁVO
Tyto podmínky se řídí a vykládají podle estonského práva a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitelem, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů v zemi vašeho bydliště. Conscious Innovation Lab OÜ i vy sami souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýlučné soudní pravomoci soudů v Tallinnu v Estonsku, což znamená, že můžete podat žalobu na ochranu svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito podmínkami používání v Estonsku nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

podmínky používání

ŘEŠENÍ SPORŮ
Neformální jednání
Za účelem urychlení řešení a kontroly nákladů jakéhokoli sporu, rozporu nebo nároku souvisejícího s těmito Podmínkami používání (dále jen „Spor“ a společně „Spory“), který vznesete vy nebo my (jednotlivě „Strana“ a společně „Strany“), se Strany dohodly, že se nejprve pokusí o neformální jednání o jakémkoli sporu (s výjimkou níže výslovně uvedených Sporů) po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Takové neformální jednání je zahájeno na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

podmínky a pravidla

Závazné rozhodčí řízení
Veškeré spory vyplývající ze vztahů mezi stranami této smlouvy budou rozhodovány jedním rozhodcem, který bude vybrán v souladu s Rozhodčím a vnitřním řádem Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského rozhodčího centra se sídlem ve Štrasburku, a který je platný v době podání návrhu na rozhodčí řízení a jehož přijetí této doložky představuje přijetí. Sídlem rozhodčího soudu je Berlín, Německo. Jazykem řízení je angličtina. Rozhodným hmotným právem je německé právo.

podmínky

Omezení
Strany se dohodly, že případné rozhodčí řízení se omezí na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem platí, že (a) žádné rozhodčí řízení nesmí být spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli Spor rozhodován hromadně nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli Spor veden jako údajný zástupce jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

podmínky a pravidla

Výjimky z neformálního jednání a rozhodčího řízení
Strany se dohodly, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení o neformálním vyjednávání závazném rozhodčím řízení: (a) jakékoli spory, jejichž cílem je vymáhání nebo ochrana nebo které se týkají platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví některé ze stran; (b) jakékoli spory související s obviněním z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití nebo z nich vyplývající; a (c) jakékoli nároky na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne rozhodnout jakýkoli Spor spadající do části tohoto ustanovení, která byla shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový Spor bude rozhodnut příslušným soudem v rámci soudů uvedených pro příslušnost výše, přičemž strany souhlasí s tím, že se podrobí osobní příslušnosti tohoto soudu.

podmínky a pravidla

PODMÍNKY
Na Stránkách se mohou vyskytovat informace obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat Nabídek na trhu, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránkách bez předchozího upozornění.

podmínky a pravidla

ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ
STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY WEBU BUDETE POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S WEBEM A JEHO POUŽÍVÁNÍM, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ JSOU ODKAZY NA TYTO STRÁNKY, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K JAKÝMKOLI OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (4) JAKÉHOKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKY NEBO ZE STRÁNEK, (5) JAKÝCHKOLI CHYB, VIRŮ, TROJSKÝCH KONÍ A PODOBNÝCH VĚCÍ, KTERÉ MOHOU BÝT NA STRÁNKY NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÝCHKOLI CHYB NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NERUČÍME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, JAKÝCHKOLI HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ UVEDENÝCH V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA MONITOROVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

pravidla a podmínky

Omezení odpovědnosti
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. BEZ OHLEDU NA COKOLI OPAČNÉHO, CO JE ZDE UVEDENO, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY VŽDY OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ USA A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

pravidla a podmínky

VYHRAZENÍ
Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných vedoucích pracovníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, budete bránit, odškodňovat a chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku: (1) používání Stránek; (2) porušení těchto Podmínek používání; (3) jakéhokoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách používání; (4) vašeho porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (5) jakéhokoli zjevného škodlivého jednání vůči jinému uživateli Stránek, se kterým jste se prostřednictvím Stránek spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o každém takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

podmínky a pravidla

Uživatelské údaje
Budeme uchovávat určité údaje, které nám předáte, za účelem správy výkonu Stránek, jakož i údaje týkající se vašeho používání Stránek. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, za všechna data, která přenášíte nebo která se vztahují k jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek, nesete výhradní odpovědnost vy. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu vůči nám, která by z takové ztráty nebo poškození takových dat vyplývala.

podmínky používání

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY
Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI MY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM WEBU. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání neelektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

podmínky a pravidla

Uživatelé a rezidenti státu Kalifornie
Pokud se vám nepodaří uspokojivě vyřešit jakoukoli stížnost u nás, můžete se obrátit na oddělení pro pomoc při stížnostech Odboru spotřebitelských služeb kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti, a to písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.

podmínky a pravidla

Rozhodčí
Tyto Podmínky používání a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na Stránkách nebo v souvislosti s nimi, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdáváme. Tyto Podmínky používání platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti jiným osobám. Neneseme odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou nemůžeme ovlivnit. Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek používání označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo jeho část považováno za oddělitelné od těchto Podmínek používání a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká v důsledku těchto Podmínek používání nebo používání Stránek žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zprostředkování. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky používání nebudou vykládány v náš neprospěch z důvodu jejich sepsání. Tímto se vzdáváte všech obhajob, které můžete mít na základě elektronické formy těchto Podmínek používání a nedostatku podpisu stran těchto Podmínek používání.

podmínky používání

KONTAKTUJTE SE S NÁMI
Chcete-li vyřešit stížnost týkající se těchto stránek nebo získat další informace týkající se jejich používání, kontaktujte nás na adrese:

Vědomá inovační laboratoř OÜ
Sakala tn 7-2
Tallinn, Harju 10141
Estonsko

Tel: +4915154754514
info@mypalmleaf.com